Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Kupující zasláním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží firmou Hyhlan & syn. Další vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, a dále ustanoveními Části čtvrté, Hlavy I, Dílu 4, Oddílu 1 a 2, Pododdílu 1, a dále Hlavy II, Dílu 1, Oddílu 2, Pododdílu 1, 2, a 5 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále jen zákon.
Obchodní podmínky jsou platné v tom znění a rozsahu, ve kterém jsou zveřejněny na internetových stránkách www.hyhlan.cz v den odeslání objednávky.

Kupující a prodávající se dohodli, že pokud není těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak, platí pro obě strany právní ustanovení a obecně platné předpisy platné v České republice. Obchodní podmínky jsou platné od 1.5. 2014 .
 

Předmět dodávky a místo plnění

Předmětem smlouvy je dodávka zboží uvedeného v kupní smlouvě – objednávce. Místem plnění se rozumí sklad prodávajícího, kde je zboží předáno dopravci.
 

Objednávka

Pokud si vyberete z naší nabídky konkrétní produkty a odešlete elektronickou objednávku, popřípadě objednáte zboží telefonicky (identifikační údaje vyplní operátor), potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky – návrhu kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci kupujícího. (Jméno či název subjektu, právní formu, adresu, telefonní spojení, případně IČO a DIČ). Samotná kupní smlouva vzniká dodáním předmětných výrobků a k jejímu uzavření se nevyžaduje formální potvrzení prodávajícím.

U vybraných, zejména cenově náročnějších obchodních případů si prodávající vyhrazuje právo vyžádat autorizaci objednávky kupujícím písemně. Zároveň může prodávající požadovat finanční zálohu po kupujícím. Pokud kupující zálohu či autorizaci odmítne je objednávka považována za neplatnou.
 

Ceny

Ceny výrobků uvedených na www.hyhlan.cz jsou stanoveny dle aktuálního ceníku společnosti Hyhlan & syn a jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK a jsou bez DPH, která se k ceně zboží připočítává. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceníku a to i bez předchozího oznámení.
 

Dodávka a dodací lhůta

Běžné výrobky budou dodávány během 2 - 3 dnů. Termín dodávky méně běžného zboží bude s kupujícím konzultován telefonicky.

Zboží dodáme prostřednictvím přepravní služby na kupujícím uvedenou adresu v běžné pracovní době. Kupující provede jeho převzetí, kontrolu a převezme daňový doklad (fakturu)/dodací list. K dodávce je účtováno balné a přepravné a doprava v hodnotě 120,- Kč.

Platba a odstoupení

Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.hyhlan.cz je realizována formou dobírky. Kupující zaplatí smluvní cenu při převzetí dodávky řidiči dopravce. Kupní cena se považuje za uhrazenou pouze v případě uhrazení celé částky řidiči přepravce popř. po připsání na účet společnosti Hyhlan & syn. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží i jako daňový doklad a dodací list.

Pro stálé obchodní partnery je možno dohodnout platbu převodním příkazem s určitou lhůtou splatnosti.
 
Zákazník má právo ve shodě s ustanovením § 1829 a násl. zákona od kupní smlouvy odstoupit. Poučení o právu odstoupit od smlouvy je uvedeno v nařízení vlády č. 363/2013 Sb. V případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě nese zákazník náklady spojené s vrácením předmětu prodeje.
 

Záruka, servis a reklamace

Uvedeno v Reklamačním řádu společnosti Hyhlan & syn.